תנאי גישה


תנאי גישה- מילה טובה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "מילה טובה" (להלן: "האתר"). מפעיל האתר ו/או בעלי הזכויות באתר

מילה טובה בע"מ ו/או מי מטעמם (יכונו ביחד ולחוד: "המפעיל") מאשר גישה אל האתר בכפוף לתנאים

המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

 

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה

מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על פי

שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעיל לבין כל אדם הגולש

ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש"). האמור בתנאי

השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם ( As

Is.) אמנם, נתכוון המפעיל כי המידע יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן

ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעיל אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס

למידע. המפעיל מבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו

מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע

המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר

נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או

שירות, טעות זו לא תחייב את המפעיל, ובכל מקרה המחיר בחנויות המפעיל יהיה הקובע. יתכן וחלק

מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלמפעיל אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין המפעיל ערב

למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או

הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

 

זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים,

תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב )להלן: "המידע"( מוגנים על-ידי דיני

זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על

המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור

עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתו המוקדמת, הכתובה והמפורשת

של המפעיל.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא )וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות

ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו(, ובכלל זאת שם המתחם )"Domain ,)"הפטנטים, סימני

המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל

עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של המפעיל בלבד, והשימוש בכל הזכויות האמורות

מותר למפעיל בלעדית. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל

סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם

התקבל אישור המפעיל לכך מראש ובכתב.

 

קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או פניות לאתרי אינטרנט שאינן ו/או הפנייה מופעלים ע"י המפעיל.

המפעיל לא ישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום

המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. המפעיל רשאי לפי

שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

התחייבות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש

ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

 

המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או

תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של המפעיל ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את

השימוש וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או להעלות

ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני.

המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו

למפעיל בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות לתנאי גישה אלה.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת,

בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת/ ו/או באם יחליט המפעיל כי ביצע

המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא יהיה המפעיל אחראי לכל הפסד

ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.

 

העדר אחריות

המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב

מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא )לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית(.

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעיל אחראי לכל מידע אשר יועלה

על ידי משתמשים חיצוניים.

המפעיל אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד

המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר,

ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

 

מסירת פרטים

משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך מתן מענה לשאלותיו על ידי המפעיל, עושה זאת על פי

שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעיל. המפעיל רשאי

להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או

אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.

 

המידע המופיע באתר

הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המפעיל עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך,

לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. המפעיל איננו מתחייב כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל

אחד מחנויות המפעיל. הפריטים המוצגים באתר יופצו לחנויות המפעיל במועדים שייקבעו על ידו על פי

שיקול דעתו הבלעדי.

 

התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד.

 

במידה ותיווצר אי-התאמה בין מחירו של פריט המופיע באתר לבין המחיר המוצג בחנויות, המחיר

הקובע יהיה זה המוצג בחנויות.

 

שונות

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי

שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל

חובה מצד המפעיל לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת

 

הדין ומקום השיפוט

תנאי השימוש באתר, התקנונים וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם

של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר

ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.